ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Код за ЄДРПОУ: 22908289
Телефон: (044) 425-73-87
e-mail: troffuni@ukr.net
Юридична адреса: 01042 м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АБК-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 24744403
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ,вул.Грушевського,10 оф.221
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1756 , 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 300, П, 000300, 06.02.2013, 7 (сiм) рокiв
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 307/4, 29.01.2015
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) немає
Номер та дата договору на проведення аудиту 1324, 02.01.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 05.03.2018 - 29.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 31.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 16800