ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Код за ЄДРПОУ: 22908289
Телефон: (044) 425-73-87
e-mail: troffuni@ukr.net
Юридична адреса: 01042 м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2016 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 4.1
Інші операційні доходи 2120 0.2 2344.7
Інші доходи 2240 633.9 1247.4
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 635.1 3596.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (0)
Інші операційні витрати 2180 (549.8) (788)
Інші витрати 2270 (2236) (5006.2)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (2785.8) (5794.2)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 2150.7 2198
Податок на прибуток 2300 (0) (0)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 2150.7 2198

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Грицюк Олена Миколаївна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Плiско Iрина Петрiвна