ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Код за ЄДРПОУ: 22908289
Телефон: (044) 425-73-87
e-mail: troffuni@ukr.net
Юридична адреса: 01042 м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва

Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Науково-виробничий концерн "Укрнафтiнвест" за ЄДРПОУ 22908289
Територія   за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук за КВЕД 72.19
Середня кількість працівників, осіб 16    
Одиниця виміру тис. грн. з одним десятковим знаком    
Адреса, телефон 01042, м.Київ,б-р Приймаченко,1/27

1. Баланс
на 01.01.2017

Форма N 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 192024.4 192027.9
Основні засоби: 1010 6.8 3.6
первісна вартість 1011 68.7 68.7
знос 1012 (0) (0)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 192031.2 192031.5
II. Оборотні активи
Запаси: 1100 270.1 270.1
у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 7.4 8.6
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1901.7 1906.4
у тому числі з податку на прибуток 1136 59.4 59.4
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1.5 2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0.1
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 1050.3 1050.3
Усього за розділом II 1195 3230.9 3237.5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 195262.1 195269


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14175 14175
Додатковий капітал 1410 166059 166059
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2767.2 616.5
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 183001.2 180850.5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 11560.9 13734.1
III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 139.3 144
розрахунками з бюджетом 1620 7.6 3.7
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 32.1 3.2
розрахунками з оплати праці 1630 180.8 26.4
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 340.2 507.1
Усього за розділом III 1695 700 684.4
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 195262.1 195269

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Грицюк Олена Миколаївна

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Плiско Iрина Петрiвна