ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Код за ЄДРПОУ: 22908289
Телефон: (044) 463-66-36
e-mail: troffuni@ukr.net
Юридична адреса: 01042 м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Ради директорiв Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2015р.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2015р.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 30.04.2016 року по 29.04.2017 року.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.