ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Код за ЄДРПОУ: 22908289
Телефон: (044) 425-73-87
e-mail: troffuni@ukr.net
Юридична адреса: 01042 м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Президент
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грицюк Олена Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 746870, 21.02.1998, Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi
4) рік народження*** 1968
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест",директор з економiки
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi Статутом товариства .Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi ємiтента не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Плiско Iрина Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 406864, 17.06.2000, Харкiвським РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження*** 1964
5) освіта*** середньо-спецiальна
6) стаж роботи (років)*** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест",заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 04.08.2011, на невизначений термiн
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю.Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi ємiтента не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Черниш Володимир Валентинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СН, 401678, 21.01.1997, Ватутiнським РУГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження*** 1961
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3(три) роки
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi Статутом товариства.Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi ємiтента не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Червiнський Олександр Сергiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 254955, 31.07.2003, Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження*** 1987
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** ТОВ "НТI Україна",директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 (три) роки
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю.Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi ємiтента не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Трофименко Михайло Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ, 233104, 25.03.2011, Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi
4) рік народження*** 1986
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов"язки посадової особи визначенi Статутом товариства та посадовою iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi ємiтента не виплачувалась.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


1) посада* Член Ради директорiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Трохименко Григорiй Лазарович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 175248, 12.08.1999, Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi
4) рік народження*** 1938
5) освіта*** вища
6) стаж роботи (років)*** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Президент ПрАТ НВК "Укрнафтiнвест"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов"язки визаченi Статутом товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посодовiй особi ємiтента не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа ємiтента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь яких iнших пiдприємствах.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.