ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Код за ЄДРПОУ: 22908289
Телефон: (044) 425-73-87
e-mail: troffuni@ukr.net
Юридична адреса: 01042 м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Науково-виробничий концерн "Укрнафтiнвест"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) A01№770180
3. Дата проведення державної реєстрації 24.03.1994
4. Територія (область)* м. Київ
5. Статутний капітал (грн) 14175000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 16
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

72.19 - [2010]Дослiдження й єксперементальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук

09.10 - [2010] Надання допомiжних послуг у сферi добування нафти та природного газу

19.20 - [2010] Виробництво продуктiв нафтоперероблення

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
2) МФО банку 351005
3) Поточний рахунок 26009580322800
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
5) МФО банку 351005
6) Поточний рахунок 26009580322800