ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Код за ЄДРПОУ: 22908289
Телефон: (044) 425-73-87
e-mail: troffuni@ukr.net
Юридична адреса: 01042 м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6.8 3.6 0 0 6.8 3.6
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 6.8 3.6 0 0 6.8 3.6
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6.8 3.6 0 0 6.8 3.6
Опис Склад основних засобiв емiтента наступний:iншi основнi засоби;iншi необоротнi матерiальнi активи;нематерiальнi активи, якi знаходяться за мiсцем розташування Товариства.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 180850.5 183001.2
Статутний капітал (тис.грн.) 14175 14175
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 14175 14175
Опис Опис: Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв
акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового
ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного
перiоду становить 166675,5тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та
скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 166675,5 тис.грн.
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець попереднього
перiоду становить 168826,2тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та
скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 168826,2 тис.грн.

Висновок Висновок: Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.