ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Код за ЄДРПОУ: 22908289
Телефон: (044) 425-73-87
e-mail: troffuni@ukr.net
Юридична адреса: 01042 м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

президент

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Грицюк Олена Миколаївна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

06.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Науково-виробничий концерн "Укрнафтiнвест"
2. Організаційно-правова форма  
3. Код за ЄДРПОУ 22908289
4. Місцезнаходження Україна, 01042, Київська область, Печерський, м.Київ, бульвар М.Приймаченко, буд.1/27
5. Міжміський код, телефон та факс (044)4636636, (044)4636636
6. Електронна поштова адреса troffuni@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

67, Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

07.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.ukrnaftinvest.prat.in.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

06.04.2017

(дата)