ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Код за ЄДРПОУ: 22908289
Телефон: (044) 425-73-87
e-mail: troffuni@ukr.net
Юридична адреса: 01042 м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27
 
Дата розміщення: 15.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 29.04.2015
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Ради директорiв Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2014р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2014р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2014р.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014р.
8. Про затвердження рiшення Наглядової ради про дострокове припинення повноважень Президента.
9 .Про припинення повноважень членiв Ради Директорiв Товариства.
10. Про обрання Президента та членiв Ради директорiв Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 30.04.2015 року по 29.04.2016 року.
12.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.
13. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
15. Про внесення змiн та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Результати розгляду питань порядку денного:Всi питання порядку денногго розглянутi та одноголосно прийнятi рiшення по ним.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.