ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Код за ЄДРПОУ: 22908289
Телефон: (044) 425-73-87
e-mail: troffuni@ukr.net
Юридична адреса: 01042 м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27
 
Дата розміщення: 23.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


2. Звіт про фінансові результати
за 2014 рік

Форма N 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10.3 9.3
Інші операційні доходи 2120 0.6 14
Інші доходи 2240 0 2056.9
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 10.9 2080.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (0) (0)
Інші операційні витрати 2180 (4346.6) (674)
Інші витрати 2270 (58) (38.8)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (4404.6) (712.8)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) 2290 4393.7 1367.4
Податок на прибуток 2300 (5.2) (4.1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) 2350 4398.9 1363.3

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Трохименко Григорiй Лазарович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Плiско Iрина Петрiвна