ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Код за ЄДРПОУ: 22908289
Телефон: (044) 425-73-87
e-mail: troffuni@ukr.net
Юридична адреса: 01042 м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27
 
Дата розміщення: 23.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 17.03.2014
Кворум зборів** 100
Опис Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Про затвердження регламенту Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Ради директорiв Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi та рiчного звiту Товариства за 2013р.
7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013р.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 17.03.2014 року по 16.03.2015 року.
Результати розгляду питань порядку денного:Всi питання порядку денногго розглянутi та одноголосно прийнятi рiшення по ним.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.